Fm logistic

La logique des transports urbain

Adatvédelmi szabályzat

Az FM Logistic az Ön személyes adatainak feldolgozása során tiszteletben tartja az Ön magánszféráját. Az Adatvédelmi szabályzat leírja azt, hogy ki gyűjti, dolgozza fel, illetve ki használja az Ön személyes adatait, amelyeket weboldalunk látogatása során gyűjtünk Öntől; hogy milyen jellegű személyes adatokat gyűjtünk Önről; miként használjuk az adatokat; valamint leírja az Ön jogait, amelyek az Ön személyes adatainak cégünk által történő felhasználásával kapcsolatosak.

 

Mi minősül személyes adatnak?

„Személyes” adatnak minősül az olyan információ, amelynek alapján egy személy közvetlenül vagy közvetve azonosítható. Személyes adatnak minősül például az olyan strukturált adatfájl, amely tartalmazza egy személy nevét, mivel ennek az információnak az alapján a személy közvetlenül azonosítható. Hasonlóképpen, az olyan információ, amelynek felhasználásával valaki közvetve azonosítható (pl. a személy rendszáma, telefonszáma vagy fotója), ugyancsak személyes adatnak minősül.

Az ilyen jellegű adatok feldolgozását, megőrzését speciális jogszabályok szabályozzák.

Olyan adatokat gyűjtünk Önről, mint pl. a neve, postacíme(i), e-mail címe(i), telefonszáma(i), illetve a böngészési előzményei.

 

Ki gyűjti, dolgozza fel és használja az Ön személyes adatait?

Amikor Ön a weboldalunkra látogat, az Ön személyes adatainak gyűjtését, feldolgozását és felhasználását az FM Logistic Corporate SAS (ZI Rue de l’Europe, 57370, Phalsbourg, Franciaország) mint adatkezelő végzi, valamint bizonyos harmadik személyű szolgáltatók is, akik weboldalunk karbantartását és támogatását ellátják.

 

Miért dolgozzuk fel és/vagy használjuk az Ön személyes adatait

Cégünk a gyűjtött adatok feldolgozását az alábbi célokból végzi:

Hogy szerződéses kötelezettségeinknek eleget tegyünk (jogi alap)

Hogy jogos érdekeinket érvényesítsük.

  • Statisztikai elemzések készítése érdekében.
  • Weboldalunk látogatói számának mérése érdekében.

Miképpen adja Ön a hozzájárulását?

Cégünknek bizonyos esetekben az Ön hozzájárulására van szüksége ahhoz, hogy Öntől személyes adatokat gyűjthessen, azokat feldolgozhassa és/vagy használhassa.

Az Ön hozzájárulására van szükségünk ahhoz, hogy cookie-kat helyezhessünk el az ön számítástechnikai eszközén, valamint hogy a „Kapcsolat” űrlap használata során a cégünknek küldött adatokat az Ön kérésének feldolgozása érdekében gyűjtsük, feldolgozzuk és használjuk.

A fenti tevékenységekhez való hozzájárulását ön bármikor megadhatja vagy visszavonhatja. Önnek joga van személyes adatainak felhasználása ellen kifogással élni.

 

Ki kapja meg az Ön adatait?

Cégünk az Ön adatait csak és kizárólag belső, ügyfélkapcsolati célokból gyűjti.

Cégünk csak abban az esetben osztja meg másokkal az Önről gyűjtött személyes adatokat, amikor cégünk szolgáltatásait Ön az alábbi harmadik személyektől veszi igénybe:

alvállalkozóktól, akiknek cégünk bizonyos szolgáltatások nyújtását kiszervezte.

Más harmadik személyekkel csak abban az esetben osztjuk meg az Ön személyes adatait, ha erre cégünket a törvény (pl. bíróság vagy más bírói testület által kiadott végzés) kötelezi, vagy ha Ön az adatainak ilyen jellegű megosztását jóváhagyja, vagy ha az ilyen adatmegosztást a törvény megengedi.

 

Hogyan végezzük az Ön adatainak megőrzését?

Az Ön adatait az aktív kutatási adatbázisban az Önnel való legutolsó kapcsolatfelvételtől számított három évig őrizzük meg.

Minden olyan adatot, amelyet jogszabályi előírás miatt kell megőriznünk, a jogszabály által előírt ideig őrizzük.

 

Hol történik az Ön adatainak feldolgozása?

Cégünk, valamint azok a személyek, akikkel az Ön adatai megosztásra kerülnek (lásd fent), az Európai Gazdasági Térség területén kívül (Kínában, Brazíliában, Indiában és Vietnámban) helyezkedhetnek el.

Ezért előfordulhat, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozása olyan országokban történik, amelyek nem biztosítják a megfelelő óvintézkedéseket annak megfelelően, amint azt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról előírja.

Cégünk garantálja, hogy az Ön adatait olyan, megfelelő óvintézkedések védik, amelyek az Európában hatályos valamennyi törvénynek és jogszabálynak megfelelnek.

 

 

Az Ön jogai

Amint azt a törvény előírja, Önnek joga van tájékoztatást kapni, személyes adataiba betekintést kérni, az adatok helyesbítését vagy törlését kérni, kifogással élni, továbbá joga van joga van az adatainak hordozhatóságához, valamint személyes adatai feldolgozását korlátozni.

Amennyiben a fenti jogaival élni kíván, kérjük, hogy pontosan megfogalmazott kérését írásban juttassa el adatvédelmi tisztviselőnk részére a dpo@fmlogistic.com e-mail címre.

Biztonsági és csalás-megelőzési okból kérjük, hogy kéréséhez mellékelje személyazonosságot igazoló okmányának másolatát is. Kérésének feldolgozását követően a személyazonosságot igazoló okmány másolatát megsemmisítjük.

Amennyiben úgy véli, hogy cégünk megsértette az Ön jogait, kérjük, hogy először hozzánk forduljon. Amennyiben nem elégedett a cégünk által küldött válasszal, joga van az adatvédelmi hatóságnál panasszal élni.

 

Adatvédelmi szabályzatunk változásai

Cégünk módosíthatja az Adatvédelmi szabályzatot annak érdekében, hogy azt továbbfejlesztett szolgáltatásainkkal összhangba hozzuk, például új technológia vagy új szolgáltatás bevezetése esetén. Az Adatvédelmi szabályzat módosítását megelőzően minden esetben értesítjük Önt.

FM LOGISTIC / MENTIONS LEGALES

  • FM Logistic
  • ZA rue de l’Europe, 57370 Phalsbourg
  • Tél : 03 87 23 12 12

FM Logistic est ci-après dénommé « l’Editeur du site »

Propriété

L’hébergeur du site est la société CLARANET, Siège social : 18-20 rue du Faubourg du Temple 75011 Paris – France. Il est mis à la disposition des utilisateurs sous réserve de leur acceptation inconditionnelle des conditions et des avertissements rappelés ci-dessous.

Informatique et libertés

Les informations recueillies vous concernant sont indispensables à FM Logistic. Ces données personnelles nominatives sont confidentielles et font l’objet d’un traitement informatique. Elles sont conservées et utilisées exclusivement par l’éditeur du site, à des fins d’enquêtes statistiques, d’opérations commerciales et de marketing. Conformément à la Loi  » Informatique et Libertés  » n° 78-17 du 6 janvier 1978 et modifiée le 06 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. (Récépissé CNIL de déclaration numéro 1213861).

Pour exercer ce droit, s’adresser :

  • par courrier à :
  • FM Logistic
  • ZA rue de l’Europe, 57370 Phalsbourg

Photos / visuels

Les photographies et visuels présents sur le site FM Logistic ne peuvent être reproduits, redistribués ou vendus, sans l’accord écrit de l’éditeur. Toute image utilisée sans le consentement de l’auteur du cliché pourra donc faire l’objet de poursuites légales.

Sauf mention contraire, les droits de copyright des documents et chacun des éléments créés pour ce « site » sont la propriété exclusive de l’Editeur du site. Toute reproduction totale ou partielle du contenu du site est donc prohibée, au sens de l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle. Les lois gouvernant ce site sont les lois françaises et les Tribunaux compétents sont les tribunaux français.

Protection des données

Toutes les données et informations contenues sur ce site font l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur et des droits de propriété intellectuelle. La reproduction totale ou partielle des documents du « site » est autorisée aux fins exclusives d’information pour un usage personnel et privé ; toute reproduction ou toute utilisation de copies réalisées à d’autres fins est expressément interdite et est susceptible de constituer une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Les bases de données figurant sur ce site, dont l’Editeur du site est producteur, sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriété intellectuelle de la directive européenne du 11 mars 1996 relative à la protection des bases de données.

Liens hypertextes

Toute tentative de transfert d’information vers un site tiers ou de modification des informations contenues sur ce site est interdite et peut entraîner des poursuites civiles ou pénales de la part de l’Editeur du site.

L’Editeur du site ne pourra être tenu responsable de l’ensemble des liens hypertextes ou de tout autre élément informatique utilisé, directement ou indirectement, à partir du « site ».

L’Editeur du site ne garantit pas et ne prend aucun engagement concernant des sites tiers et ne sera pas responsable de leur contenu.

Si vous souhaitez réaliser un lien avec le site FM Logistic, vous devez contacter au préalable l’Editeur du site afin d’obtenir l’autorisation nécessaire, en utilisant le formulaire de contact.

Responsabilité

L’Editeur du site met tout en œuvre pour assurer l’exactitude et la mise à jour de l’ensemble des informations fournies sur son site qui y est directement relié mais l’Editeur ne peut garantir que les informations qu’il contient sont complètes, précises, exactes, exhaustives et dépourvues de toute erreur.

L’Editeur du site se réserve le droit de corriger ou de modifier, à tout moment et sans préavis, le contenu de ce site.

L’Editeur du site décline toute responsabilité concernant les informations disponibles sur son « site » et l’utilisation qui peut être faite des informations contenues sur ce site ou obtenues en réponse à une question posée par le biais de ce site. En aucun cas l’Editeur ne pourra être tenu pour responsable des dommages de toute nature, directs ou indirects, qui résulterait de l’utilisation de ce site ou en relation avec ce site. De manière générale, l’Editeur du site décline toute responsabilité quant à l’utilisation que pourrait être faite de ce site.

Toute tentative de transfert d’information vers un site tiers ou de modification des informations contenues sur ce site est interdite et peut entraîner des poursuites civiles ou pénales de la part de l’Editeur du site.

L’Editeur du site ne pourra être tenu responsable de l’ensemble des hypertextes ou de tout autre élément informatique utilisé, directement ou indirectement, à partir du « site», l’existence d’un lien n’ayant pas pour effet de transférer la responsabilité à l’Editeur.

L’Editeur du site ne garantit pas et ne prend aucun engagement concernant des sites tiers et ne sera pas responsable de leur contenu. Il est strictement interdit de créer un lien hypertexte renvoyant sur le site sans l’accord officiel de l’Editeur du site. L’Editeur du site ne peut pas garantir et ne garantit pas que le serveur accueillant le « site » soit exempt de virus et que les fichiers accessibles par téléchargement sur ce site Web ou tout autre site tiers soient dépourvus de virus ou d’erreurs de fonctionnement. Dans la mesure où des virus peuvent être transmis via Internet, nous recommandons aux utilisateurs de prendre les mesures nécessaires afin de protéger leur ordinateur contre toute intrusion, contre tout problème technique qui pourrait endommager les composants de l’ordinateur de l’utilisateur ou des données qui pourraient y être stockées. En tout état de cause l’Editeur du site ou un de ses sous-traitants ne pourra être responsable d’un dommage quelconque pouvant se produire lors de la connexion et de la navigation sur le site.